DJOKO MULYANTO, DR., MP., IR

DJOKO MULYANTO, DR., MP., IR

NIP/NIDN : -
Email : j.mulyanto@yahoo.com
Kepakaran : -
DYAH ARBIWATI, MP., IR

DYAH ARBIWATI, MP., IR

NIP/NIDN : -
Email : arbi_rizal@yahoo.com
Kepakaran : -
ELLEN ROSYELINA SASMITA, MP., IR

ELLEN ROSYELINA SASMITA, MP., IR

NIP/NIDN : -
Email : ellensasmita@gmail.com
Kepakaran : -
ENDAH BUDI IRAWATI, MP., SP

ENDAH BUDI IRAWATI, MP., SP

NIP/NIDN : -
Email : endahbudi89@upnyk.ac.id
Kepakaran : -
ENDAH WAHYURINI, M.SI., SP

ENDAH WAHYURINI, M.SI., SP

NIP/NIDN : -
Email : endahwahyurini@yahoo.com
Kepakaran : -
HETI HERASTUTI, MP., IR

HETI HERASTUTI, MP., IR

NIP/NIDN : -
Email : heti_astuti@yahoo.co.id
Kepakaran : -
LAGIMAN, MSI., IR

LAGIMAN, MSI., IR

NIP/NIDN : -
Email : lagimanupnyk@yahoo.co.id
Kepakaran : -
LELANTI PENIWIRATRI, MP., IR

LELANTI PENIWIRATRI, MP., IR

NIP/NIDN : -
Email : lelanti@yahoo.com
Kepakaran : -
M. HUSAIN KASIM, MP., DRS

M. HUSAIN KASIM, MP., DRS

NIP/NIDN : -
Email : husain_kasim@yahoo.co.id
Kepakaran : -
MARYANA, MP., IR

MARYANA, MP., IR

NIP/NIDN : -
Email : m.yono_sdh@yahoo.com
Kepakaran : -